Nyheter

Möte med kommunfullmäktige, februari -19

Onsdag 20 februari hade kommunfullmäktige årets första sammanträde. Vänsterpartiet deltog med våra fem ledamöter, och vi gjorde bl a nedanstående inlägg.

Kommentar till granskning av hur kommunen hanterar sitt ansvar för s k hemmasittare

Lennart Svensson gjorde denna kommentar till utvärderingen av utbildningsförvaltningens arbete med aktivitetsansvaret.

När jag först läste rapporten förstod jag först inte allvaret med de bristande rutinerna som påpekas i rapporten.

Jag började söka kunskap på nätet. Jag fastnade för en artikel i Skolvärlden 24/10 2013

Där finns en artikel av Nationalekonomen Ingvar Nilsson där han också räknade på de ekonomiska konsekvenserna av ett misslyckande i (eller av) skolan

Att misslyckas i skolan leder oftast till ett livslångt utanförskap och därmed ett livslångt lidande.

Men, som sagt, det finns också rent ekonomisk skäl att se till att alla lyckas i skolan.

De som i vuxenlivet hamnat i olika typer av utanförskap har nästan alla en förhistoria av skolmisslyckanden. Om en ung person blir ett par år sen in på arbetsmarknaden, ger en ökad samhällskostnad på 700–900 000 kronor.

Samhället gör en jätteinvestering på runt 3,5 miljoner kronor i varje ungdom under uppväxten, varav två miljoner rör skola och förskola. Vi är väldigt dåliga på att vårda den investeringen. Om en klok rektor, som vill jobba med de här ungdomarna och ger dem ett extra stöd som kanske kostar 25 000:-/elev, kommer inte klara av att hålla det inom ramen för sin skolpeng utan får röda siffror i sin budget.

Utanförskapet har en osynlighetsdimension i och med att kostnaderna flyttas mellan olika aktörer och över tid. Ingen ser mönstren, eftersom det inte redovisas på så sätt i våra budgetar Den aktör i kommunen som får bära kostnaderna för goda förebyggande åtgärder är alltså skolan, men den som tjänar pengar på skolans åtgärder är först socialtjänsten och senare i livet sjukvården och Försäkringskassan.

Vi måste i Mölndal hitta finansieringssätt som är sektors-överskridande, annars kommer kostnaderna bara senare, och på en annan budgetpost. Det finns ungefär 50 kommuner i landet har avsatt socialt investeringskapital i olika fondformer för att användas sektors-överskridande. Kanske Mölndal skall följa efter?

Vi har inte brist på pengar i våra system, däremot är vi väldigt dåliga på att använda dem smart. Tittar man på prislappen för att inte göra något inser man snabbt att det blir dyrt!

I skollagen finns stora krav på elevers rätt till särskilt stöd. Hur det särskilda stödet ska utformas finns dock inte formulerat i någon lag eller förordning. Det bestäms lokalt av respektive rektor.

Vänsterpartiet kommer att återkomma med motioner mm i denna fråga.

Yrkande på mer bindande skrivning om fjärrvärme

Ett avtal med bolaget som vill bygga på Pedagogen park var uppe för godkännande. Det liggande förslaget gav stort utrymme för byggaren att själv välja uppvärmningsmetod.

Vi anser att det finns goda skäl att kräva just fjärrvärme i all nybyggnation där det finns lätt tillgängligt. Lennart Svensson gjorde därför detta yrkande:

Både nationellt och lokalt kommer vi i framtiden få problem med Svenskt Kraftnäts bristande förmåga att överföra el.

Mölndals stad äger ett elnät som abonnerar på 80 MW i det regionala nätet. Exempelvis önskar nu Trafikverket ytterligare 15 – 20 MW till framtida tågsatsningar. Vi har nu också en elektrifiering av bilar och bussar samt troligt också av lastbilar. Vi ökar vår befolkning och önskar att få nya företag och att de gamla expanderar. Även digitaliseringen gör att man får kraftigt ökande elförbrukning.

Mölndals stad äger ett eget kraftvärmeverk som förra året producerade 22 % av Mölndals centralorts totala förbrukning av el. (Lindome och Kållered är då borträknade.)

För att tillverka denna el måste man producera värme. Tillverkar man 1 kWh värme kan man i genomsnitt tillverka 0,25 kWh el.

Om man nu använder värmepumpar för att försörja stora bostadsområden med värme och varmvatten tär man på vår kapacitet att försörja oss med el. Använder man fjärrvärme så ökar vi istället kapaciteten.

Det är energi-slöseri (exergi-slöseri) att använda el till uppvärmning!

El kan driva motorer, belysningar, elektronik mm och skall inte användas till något så simpelt som värme. Att tillverka värme klarar en vedpinne! Att denna vedpinne dessutom kommer från utsorterat avfall är bara ytterligare en bonus!

 

Därför vill Vänsterpartiet

Att kommunen skall kräva att alla nya bostadsområden inom fjärrvärmens nätområde skall anslutas till fjärrvärme.

Vänsterpartiet kommer att framgent arbeta för detta blir kommunens mål.

 

Yrkande om ändring i Exploateringsavtalet under punkt 11.7.1, andra meningen utgår och ersätts med:

Bolaget förbinder sig att ansluta all ny bebyggelse till fjärrvärmenätet.

Kopiera länk