Nyheter

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2018

Så var mandatperiodens sista kommunstyrelse-sammanträde till ända.
Det var flera intressanta punkter på dagordningen, men först fick Kommunstyrelsen en genomgång av det ekonomiska läget och delårsrapporten av ekonomichefen Evelin Stomvall. Nytt för i år är att delårsrapporten är från januari – augusti. Detta är en anpassning till den nya kommunala redovisningslagen som börjar gälla 1/1 2019.
Ett ärende angående huvudmannaskap för förstudier på förorenade områden i Mölndals kommun, samt ansökan om statliga medel, behandlades. Och Kommunstyrelsen beslutade att ta på sig huvudmannaskapet för förstudierna under förutsättning att statliga medel beviljas. Miljönämnden fick i uppdrag att ansöka om statliga medel.
De områden det gäller är:
-Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, fastighet Krokslätt 1: 181
-Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, nuvarande Krokslättsvallen, fastighet Krokslätt 1:181
-Fd Blomgrens handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:86
-Fd Svanlinds handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:130
-Fd Sodoms torn, fastighet Kikås 1:217
-Fd Kishålan, fastighet Kikås 1:217
-Fd Götafors sulfitfabrik, fastighet Kvarnhjulet 2
-Fd Grevedämmet, fastighet Stensjön 1:36, 1:37 m fl
-Fd Grevedämmet, AB Forma, fastighet Stensjön 1:66
Ärendet ang solcellspark på Kikås, gamla tippen, är ett initiativ som tillkommit genom diskussioner i samverkansgrupp mellan tekniska nämndens, miljönämndens och planeringsutskottets politiker. Majoriteten är för att man undersöker alla möjligheter att nyttja gamla Kikåstippen, och hade nu lyft ärendet till Kommunstyrelsen som såg positivt på initiativet.
Sedan den gamla tippen blivit övertäckt och nu står klar att användas på något sätt, har man under flera år försökt hitta möjligheter att nyttja området. Då det är en fd tipp är användningsområdena begränsade men stadens förvaltningar försöker hitta ett sätt som man kan nyttja området på till mölndalsbornas fördel.
Kommunstyrelsen var även positiva till att upprätta ny detaljplan för Heljered etapp 2.
Detta är ett gammalt ärende, från 1998. För att nu kunna komma framåt i frågan avslutar man det gamla uppdraget ang ny detaljplan och ger nu Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny enligt nu gällande lagstiftning. Syftet med planen är samma som tidigare, att möjliggöra vidare utbyggnad av bostäder i anslutning till utbyggnaden i etapp 1.
Ibland kan man reflektera över om det är nödvändigt att det ska behöva ta så lång tid från när man börjar planera byggnation i ett område till faktiskt genomförande. Men det positiva med det anser jag vara att man genom att vara noggrann och att undersöka alla möjligheter faktiskt har genomlyst alla områdets förutsättningar på bästa sätt. Detta är ju ett sätt att hitta den optimala användningen av ett område, utifrån områdets alldeles egna och specifika förutsättningar.
Det sista ärendet jag ska nämna i min rapport är försäljningen/förvärvandet av en tomt i Jolenområdet i Mölndal. Det är Anders Hedin Invest AB som förvärvar en verksamhetstomt för att där uppföra ett nytt huvudkontor. Kommunstyrelsen var positiva till försäljningen och lämnade ärendet vidare till Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Det är mycket positivt för vår kommun att stora aktörer inom näringslivet väljer att placera sina huvudkontor och företag här. Detta innebär även att mindre aktörer finner kommunen intressant för företagsetableringar. Vilket medverkar till att vi som kommun både kan erbjuda våra medborgare en kommun att bo i, och en kommun att arbeta i.
För mer intressant läsning ang Kommunstyrelsens sammanträden m.m. hänvisar jag till Mölndals stads hemsida där man kan läsa kallelser och protokoll. LÄNK
Marie Lindqvist
Kommunstyrelsen
Vänsterpartiet
Kopiera länk