Nyheter

Valplattform 2018

Här är vår valplattform för kommunalvalet i Mölndal 2018.

Valplattformen som pdf

Ett jämlikt samhälle

För Vänsterpartiet är jämlikheten central. Det är inte ett vackert ord vi tar fram i högtidstal,
utan det är själva grunden för vår politik. I varje läge söker vi de beslut som värnar
jämlikheten.
Ojämlikheten har sedan nästan 40 år stadigt ökat i Sverige och i en stor del av världen. Vi
kan nu tydligt se effekterna. En allt större misstro mellan människor. En upplevelse av att
saker är mycket sämre än vad de är. En minskande känsla av tillit och samhörighet.
Under dessa 40 år har mycket blivit bättre. Människor har i sitt dagliga arbete ansträngt sig
för det. Men i den ökande ojämlikhetens spår följer en minskad glädje och stolthet över det
vi bygger tillsammans. Makten förskjuts hela tiden från de många till de få. De få vill få
oss att tro att det är kris, och att allt det goda som det jämlika samhället har att ge på något
sätt skulle vara omöjligt. Men vi vet att jämlikheten är möjlig. Om vi vill bevara frihet,
demokrati och välstånd är den nödvändig!
Vår valplattform tar upp aktuella frågor i Mölndals stad. Vi formulerar en politik som
stärker jämlikheten just här. Under mandatperioden kommer nya frågor att dyka upp.
Kom då ihåg att Vänsterpartiet alltid kommer att söka de beslut som ökar jämlikheten
mellan människor, mellan kön och mellan samhällsklasser. Med insikten om att en hållbar
miljö är en förutsättning för det goda liv vi vet är möjligt.

Barnomsorg och skola

Mölndal ligger i dag klart över skolverkets
riktlinjer då det gäller storleken
på barngrupperna i barnomsorgen.
Vänsterpartiet vill fortsätta och intensifiera
arbetet med att komma ner i gruppstorlek.
Mölndal ska vara attraktivt att arbeta i, för
all skol- och förskolepersonal. Vänsterpartiet
vill arbeta för en bättre arbetssituation i
skola och barnomsorg, till ex genom att
säkerställa god tillgång på vikarier (fast
anställda vikarier), och genom fortbildning
och utveckling av ledare och chefer i
verksamheten.
Elevhälsan behöver ökade resurser i form av
fler skolsköterskor, kuratorer och skolläkare.
Olika skolor har olika behov av resurser.
Det finns starkt stöd i forskning för hur man
kan förutse skolors behov utifrån tillgänglig
statistik om barnens föräldrar, och hur rätt
fördelade resurser kan bidra till att utjämna
skillnader. För Vänsterpartiet är det en viktig
fråga att vi fördelar resurser efter behov.
Alla skolor ska ha tillgång till bemannade
skolbibliotek. Nya former för skolbibliotek
ska utvecklas.
För ett bra skolarbete behövs bra mat under
skoldagen. Mölndal behöver lägga mer
pengar på skolmaten och bambamiljön. Mer
vegetarisk, ekologisk och närproducerad mat.

Vård och omsorg

Sedan Alliansens nedskärningar inom
hemtjänsten under 8 år dras verksamheten
på vissa håll fortfarande med stora problem.
Vänsterpartiet vill fortsätta det arbete
Majoritet Mölndal de senaste fyra åren
inlett med att åtgärda de problemen. Vi
i Vänsterpartiet är beredda att se till att
verksamheten har de resurser hemtjänsten
behöver för att fungera väl.
Vänsterpartiet vill att kommunal
verksamhet ska skötas av kommunen, eller
av icke vinstdrivande alternativa utförare.
Att släppa in vinstintressen i hemtjänst och
äldreomsorg ger sämre vård för pengarna,
och sämre demokratisk insyn.
Det är viktigt att kommunal vård och
omsorg blir en verksamhet där människor
vill arbeta. Vänsterpartiet vill åstadkomma
det med bättre arbetsmiljö i första hand.
Vi vill under mandatperioden pröva sänkt
arbetstid med bibehållen lön inom några
verksamheter där behoven av bättre
arbetsförhållanden är särskilt stora. För att
tillgodose den enskildes behov av kontinuitet
och trygghet ska staden arbeta för en
träffsäker och långsiktig bemanning.
Vänsterpartiet vill aktivt utveckla metoder
och kvalitet inom äldreomsorgen. T ex vill vi
satsa på aktiveringspedagoger.
Mölndal har tre fältassistenter som gör ett
mycket viktigt arbete för våra ungdomar.
För att kunna göra ett mer effektivt arbete
behövs en förstärkning med ytterligare
fältassistenter.

Miljö och klimat

Kommunen har tagit ett beslut redan
1980 om att inte tillåta miljögifter på
kommunalägd mark. Trots det ges dispens år
efter år för att sprida växtgifter på golfbanor
inom kommunen. Vänsterpartiet är det enda
parti som gått emot.
Kommunen bör satsa på att servera ekologisk
och närodlad mat i sina verksamheter.
Vänsterpartiet vill att staden skapar en
infrastruktur för laddstolpar till elfordon.
Mölndals stad måste se till att alla
investeringar sker hållbart.
Nya bostäder och företagslokaler ska drivas
ekologiskt hållbart, som med solenergi.
Ekologisk närodling i bostadsområden bör
uppmuntras och stödjas av kommunen.
Inrätta fixotek där alla kan få hjälp med att
laga och återbruka i stället för att köpa nytt
Viltpassagen med ekodukt över Söderleden
ska på sikt byggas.

Jämställdhet

Mölndal har på flera områden gått framåt vad
gäller jämställdhet. Men det återstår en hel
del innan vi kan vara nöjda.
Det behövs en aktiv rekrytering vid
anställning för att skapa jämställda
arbetsplatser.
Jämställdhetsplaner behöver revideras varje
år.
Behovet av hjälp från kvinnojouren ökar, och
den behöver mer resurser.
Många unga har psykiska problem. De har
ökat i takt med att läroplan och betygssystem
har anpassats till ett konkurrenssystem som
bygger på att gynna de mest högpresterande.
Därför måste kommunen se till att ge
resurser till hjälp åt ungdomar i behov av
hjälp. Bland annat genom en rejäl satsning på
skolhälsovården.
I föreningslivet ska en jämlik och jämställd
fördelning av resurserna ske.

Bostäder

Överskottet från Mölndalsbostäder och
Förbo ska inte försvinna. Använd vinsten till
att bygga nya hyresrätter!
För att få en rättvis tillgång till bostäder ska
Boplats Göteborg utveckla en bostadskö där
kötiden är avgörande.
Nu har förtätningen av Mölndals innerstad
drivits långt. Det är dags att utveckla
Lindome, Kållered och Hällesåker mer, var
och en efter sina förutsättningar. Det ger
underlag för bättre kollektivtrafik och service
i hela kommunen.
Fördyra inte bostadsbeståndet genom
utförsäljningar av allmännyttan eller
lyxrenoveringar.
Vi måste se till att kommunen får
fler lägenheter för människor med
funktionsvariationer. Idag uppfylls inte ens
lagkraven då det gäller tillgång till LSS-boenden.

Kommunal regi

För att få skolor, vårdinrättningar och andra
verksamheter att fungera med demokratisk
insyn och utan privata vinstintressen vill
vi att Mölndals offentliga verksamheter i
första hand ska ske i kommunal regi. På
detta sätt kan vi garantera kvalitet och direkt
genomföra förbättringar.
Alternativa driftsformer som inte delar ut
vinst ser vi positivt på.

Trafik

Gräv ner eller täck över E6/E20 genom
Mölndal – förhandla med Trafikverket.
E6/E20 och järnvägen bildar en stark barriär
mellan det nya centrum och Kvarnbyn/
Forsåker. En promenad mellan dessa delar är
idag en kall, blåsig och bullrig upplevelse.
Vi vill pröva möjligheten till en så bred
överbryggning att det finns plats för både
byggnader och växtlighet, affärer, kaféer osv.
Vi skulle kunna komplettera centrum med ett
trivsamt stråk upp mot det vackra Kvarnbyn.
Mölndal behöver bygga ut kollektivtrafiken
i takt med att befolkningen ökar.
Fler och tätare bussförbindelser, särskilt
under högtrafik behövs, liksom fler
kollektivtrafikfiler för bussar och taxi/
färdtjänst.
Ungdomar med funktionsvariation
ska få resa gratis på fritid och lov,
liksom sina jämnåriga kamrater som får
kollektivtrafikkort. Har de färdtjänst ska
kommunen tillse att de får samma förmån.

Kultur och fritid

En framgångsrik biblioteksverksamhet
ska möta medborgarnas behov gällande
bibliotekets infrastruktur, innehåll och
tillgänglighet.
Kulturskolan är en fin verksamhet i
kommunen. Den ska kunna erbjuda alla
ungdomar möjlighet till deltagande. Därför
bör avgifterna sänkas för att så småningom
tas bort helt.
Gruppverksamheter inom kulturskolan, t ex
dans/teater/kör/orkester bör utvecklas.
Åbybadet fungerar inte längre. Det har
länge varit klagomål på hur det har fungerat.
Därför anser Vänsterpartiet att ett nytt
badhus ska byggas.
Vänsterpartiet stödjer den process som pågår
för att behålla och utveckla ridverksamheten
på Gunnebo.
I bland annat Östra Mölndal måste ytor
för spontanidrott, fotbollsplaner och
idrottshallar skapas.
Fokus på sportanläggningar för barn och
ungdom i Mölndal.

Integration

Låt ensamkommande ungdomar som skrivs
upp till 18 år stanna på kommunens boenden.
Det gäller i de fall där skola, socialtjänst, god
man och boendepersonal är överens om att
hen är under 18 år.
Underlätta för nyanlända att komma in i
samhället
Språkcentrum är ett mycket viktigt
komplement för våra nyanlända och bör
därför tillföras mer resurser.
Vi är övertygade om att kommunen i sin
roll som arbetsgivare kan bli bättre på att
se kompetensen hos människor med olika
bakgrund.

Ekonomi

Kommunens ekonomi måste långsiktigt
vara i balans. Vi måste möta medborgarnas
behov. Då kan vi inte hålla uppe
verksamheten genom utförsäljning av
kommunens egendomar, eller genom att tära
på personalens lojalitet och hälsa.
De skattesänkningar som gjorts efter
2006 är inte långsiktigt hållbara. Vi vill att
kommunen under nästa mandatperiod ska
ha möjligheten att helt eller delvis återgå till
den tidigare nivån.
Det handlar om en ganska liten slant för
den enskilde (om du tjänar 25 000:- skulle
det som mest bli 80:-/månad), men det är
viktiga pengar för att förbättra servicen till
medborgarna.

Kopiera länk